Promieniowanie optyczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów TES Laboratorium w 2015 r uzyskało akredytację w zakresie pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz pomiarów źródła promieniowania lub maszyny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz 817- załącznik nr. 2). Na stanowiskach pracy wyznacza się maksymalną dopuszczalną ekspozycję (MDE) – poziom promieniowania, na który w normalnych warunkach pracy mogą być eksponowane osoby bez doznawania szkodliwych skutków dla zdrowia.

Wartości MDE zależą od:


a. długości fali promieniowania,

b. czasu trwania ekspozycji,

c. rodzaju narażonego narządu (oko lub skóra),

d. kąta widzenia źródła promieniowania,


Zakresy promieniowania i ich przykładowe występowanie:

UVA,UVB, UVC (lampy bakteriobójcze, lampy projekcyjne, spawanie, utwardzanie lakierów tuszów);

VIS (łóżkach opalających niektórych urządzeniach grzewczych, suszących spawaniu);

nIRA, IRB, IRC (niektórych rodzajach oświetlenia powierzchniowego i zadaniowego, spawaniu).

gwarantujemy wysoką jakość wykonanych badań i konkurencyjne ceny.


Dzięki szerokiemu zakresowi akredytowanych metodyk, prawie wszystkie oznaczenia wykonujemy w siedzibie naszego Laboratorium, co pozwala nam na szybką realizację Państwa zleceń.

W celu zapoznania się z pełną ofertą naszych badań, zapraszamy do naszego zakresu akredytacji >.