Analiza ścieków

W ofercie naszego Laboratorium Higieny Pracy znajduje się również kompleksowa usługa obejmująca pobieranie i badanie ścieków różnego rodzaju i pochodzenia (ścieki surowe i oczyszczone, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, wody opadowe, wody roztopowe).
Proces wykonywania badań ścieków jest ściśle regulowany odpowiednimi przepisami, m.in.

W
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311),
W
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019, poz. 1220),
W
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 poz. 1456).
Prowadzimy badania ścieków przede wszystkim pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych, dlatego badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.
Oferujemy akredytowane pobieranie zapewniające reprezentatywność próbek zarówno jednorazowych, jak i próbek złożonych ( w tym średnich dobowych) ścieków.
Wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.
Nasze Laboratorium wyposażone jest w aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej.
Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych.
W celu ułatwienia zarówno Państwu jak i jednostkom nadzorującym ocenę wyników badań na sprawozdaniach z badań umieszczamy wymagania odpowiednich aktów prawnych.

Zachęcamy do sprawdzenia pełnego zakresu akredytacji naszego Laboratorium Higieny Pracy i do kontaktu w celu omówienia Państwa indywidualnych potrzeb oraz sporządzenia wyceny.

TES LABORATORIUM Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa