BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

Głównym obszarem działalności naszej placówki są pomiary i pobieranie próbek na stanowiskach pracy oraz badania laboratoryjne, pozwalające na ocenę narażenia zawodowego pracowników zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1286) z późniejszymi zmianami w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. ( Dz. U. 2011, poz. 166) z późniejszymi zmianami w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonanie badań czynników szkodliwych oraz prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych w środowisku pracy należy do obowiązków pracodawcy.
W obszarze badań środowiskowych na stanowiskach pracy wymagana jest odpowiednia akredytacja. Tylko z tym dokumentem, uzyskane wyniki będą wiarygodne i będą mogły stanowić podstawę do uznania przez organy kontrolne, że pracodawca wypełnił nakładane na niego obowiązki.
Nasze usługi wykonujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, pod nadzorem PCA. Posiadamy odpowiednią akredytację nr AB 849 od 2007 roku.

Pobieramy próbki powietrza na stanowiskach pracy i wykonujemy w nich badania:

W
stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i respirabilnej,
W
stężeń substancji organicznych i nieorganicznych, metali i ich związków, gazów.
Podczas wykonywania naszych badań dokonujemy pomiarów czynników fizycznych, mogących mieć wpływ na zdrowie pracowników, w tym przede wszystkim:
W
hałasu w środowisku pracy,
W
hałasu w środowisku ogólnym,
W
natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach,
W
natężenia nielaserowego promieniowania optycznego,
W
mikroklimatu,
W
drgań mechanicznych działających na organizm człowieka,
W
wydatku energetycznego.

W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Akredytacja

Szczegółowy zakres akredytacji naszego Laboratorium  o nr AB 849 znajdziecie Państwo  pod tym linkiem.

TES LABORATORIUM Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa